Consulting i nadzór

Nasza firma zapewnia swoim Klientom kompleksową opiekę nad procesem wykonania powłok ochronnych stali i betonu na wszystkich jego etapach: - Rozwiązywanie problemów i opracowanie wytycznych (inwestycje, wady wykonania, remonty)
- Pomiary, inwentaryzacje, ekspertyzy
- Projektowanie – zarówno pojedynczych systemów malarskich, jak i kompleksowej ochrony złożonych instalacji przemysłowych
- Pomoc w wyborze odpowiednich materiałów i ich dostawców
- Opracowanie dokumentacji – w języku polskim lub angielskim
- Nadzór nad realizacją prac, uczestnictwo w odbiorach i przekazaniu obiektu do eksploatacji
- Nadzór nad realizacją zobowiązań gwarancyjnych

Consulting
Consulting

- Projektowanie zabezpieczeń antykorozyjnych, powłok chemoodpornych i systemów ochrony betonu
- Opracowanie kompletnej dokumentacji robót – planów zapewnienia jakości, oceny ryzyka, systemów malarskich, instrukcji wykonawczych, dokumentacji jakościowej i odbiorowej
- Doradztwo techniczne w zakresie ochrony powierzchni stali i betonu

Na zdjęciu obok: protokół kontroli jakości – strona tytułowa

Opracowane przez nas formularze kontroli jakości umozliwiają dokumentowanie przebiegu robót do momentu, aż wszystkie działania będa kompletne i prawidłowo wykonane. Można z nich w każdej chwili odczytać aktualny status kontroli, włącznie z dokumentacją usterek i informacją o sposobie ich naprawy – bez potrzeby mnożenia protokołów usterkowych i innych dokumentów.
Dokumentacja umożliwia również monitorowanie działań korygujących i zapobiegawczych zgodnie z ISO 9001.

Forma dokumentacji jakościowej i pozostałej dokumentacji wykonawczej jest każdorazowo uzgadniana z Klientem i sporządzana z uwzględnieniem opracowanych przez niego wzorów i zaleceń.

Nadzór
Nadzór

- Kontrola jakości prac
- Weryfikacja dokumentacji dostarczanej przez firmy wykonawcze i biura projektowe
- Monitorowanie postępu robót

Dysponujemy zespołem wysoko wykwalifikowanych pracowników przeszkolonych w zakresie użycia wszelkiego rodzaju sprzętu do pomiarów i badań.
Dzięki zastosowaniu technik alpinistycznych, zdalnie sterowanych kamer i innych metod jesteśmy w stanie wykonać czynności związane z nadzorem na obiektach wysokich i w trudno dostępnych miejscach.

Na zdjęciu obok: Kontrola trudno dostępnych miejsc konstrukcji stalowej

Pomiary
Pomiary, ekspertyzy, inwentaryzacje

- Pomiary, badania i ocena stanu obiektów oraz powłok ochronnych
- Ekspertyzy i opinie techniczne
- Inwentaryzacje obiektów, wykonanie dokumentacji fotograficznej i filmowej

Na zdjęciu obok: Pomiar natężenia pola elektromagnetycznego w otoczeniu anten GSM

Galeria


Kontrola szczelności powłoki gumowej

Kontrola szczelności powłoki gumowej
W ramach przeglądu wykonano kontrolę elektroiskrową powłoki gumowej oraz kontrolę drożności i ustawienia dysz
(Instalacja Mokrego Odsiarczania Spalin – Elektrownia Rybnik)


Malowanie

Kontrola grubości powłoki malarskiej
Kocioł 858 MW – Elektrownia Bełchatów


Oględziny mikroskopowe

Oględziny mikroskopowe oczyszczonej powierzchni stali
Komin IMOS – Elektrownia Rybnik


Pomiar zawartości soli

Pomiar zawartości soli na powierzchni stalowej – metoda Bresle’a
Kocioł 858 MW – Elektrownia Bełchatów


Pomiar wytrzymałości betonu

Pomiar wytrzymałości betonu metodą pull-off
Zbiornik scieków IMOS – Elektrownia Rybnik


Badanie stopnia karbonatyzacji betonu

Badanie stopnia karbonatyzacji betonu
Chłodnia wentylatorowa – Fiat Auto Poland Bielsko-Biała


Badanie przyczepności powłoki malarskiej

Badanie przyczepności powłoki malarskiej
Przenośniki węgla – kocioł 858 MW Elektrownia Bełchatów


Pomiar twardości betonu młotkiem Schmidta

Pomiar twardości betonu młotkiem Schmidta
Chłodnia wentylatorowa – Fiat Auto Poland Bielsko-Biała